[./fort_oranje.html]
[./accomodatie.html]
[./recreatie.html]
[./winkel.html]
[http://www.fort-oranje.nl]
[./programma_2010.html]
[./tarieven.html]
[./contact.html]
[./tekooptest.html]
[./reglement.html]
[http://maps.google.nl/maps?f=d&hl=nl&geocode=&saddr=&daddr=Bredaseweg+33%2CRijsbergen&sll=&sspn=&ie=iso-8859-1&z=&om=1]
[Web Creator] [LMSOFT]
Bredaseweg 33
4891 SJ Rijsbergen
Tel: 076-5961980
ma t/m vr 12:00 tm 16:00 uur
weekend 12:00 tm 15:00 uur
Algemeen
Artikel 1
  
 1. Het park is uitsluitend toegankelijk vanuit de bredaseweg via de officiele toegang.
 2. Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan op de verharde wegen en uitsluitend om van uw recreatieverblijf naar de uitgang te rijden en andersom.
De maximum snelheid op het park is 5 kilometer per uur.


Bebouwing/bewoning
Artikel 2
  
 1. Voor de bouwvoorschriften van de recreatieverblijven wordt verwezen naar het bestemmingsplan Kampeerterrein Fort Oranje.
 2. Iedere bebouwing en het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, behoeft de schriftelijke goedkeuring van de directie.
 3. Permanente bewoning is niet toegestaan.


Brandgevaar
Artikel 3
  
 1. Rook niet op plaatsen waar dat gevaar oplevert.
 2. Het maken van open vuren is verboden.
 3. Een goed functionerend brandblusapparaat in het recreatieverblijf is aanbevolen.


Gedrag/geluidsoverlast
Artikel 4
  
 1. Ieder die het park betreedt, dient maatschappelijk aanvaardbaar gedrag te vertonen.
 2. Men dient zoveel mogelijk rekening te houden met de overige parkbewoners. Het voortbrengen van onredelijke hinderveroorzakende muziek is derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan. De avondrust tussen 22:30 uur en 07:30 uur dient gerespecteerd te worden, en wel zodanig dat door het sluiten van ramen en deuren geen geluid naar buiten doordringt.
 3. De huurder is ten allen tijde verantwoordenlijk voor het gedrag van zijn gasten en kinderen.
 4. Iedere huurder is aansprakelijk voor de schade die hij/zij aanricht.


Kappen/snoeien
Artikel 5
  
 1. Het eigenhandig kappen en snoeien van bomen is niet toegestaan. Wanneer u van mening bent dat er een boom gekapt of gesnoeid moet worden, dan dient u hiervoor toestemming te vragen aan de directie. Het eigenhandig kappen en snoeien van bomen kan leiden tot het opleggen van boetes en herplantverplichting.

Zakelijk gebruik van recreatieverblijven met bijbehorende grond
Artikel 6

       Het gebruik van de recreatieverblijven met bijbehorende grond is niet toegestaan voor:
 • Ambachtelijke en/of industriele doeleinden, waaronder mede dient te worden verstaan de reparatie van boten.
 • Detailhandel en groothandel
 • Voor transport- en/of garagebedrijven
 • Voor horecadoeleinden, uitezonderd de horecavoorziening zoals toegestaan in het bestemmingsplan.
 
Voorkomen verstopping riolering
Artikel 7
  
 1. Men dient het toilet, wastafel of gootsteen op normalen wijze te gebruiken. Bij een verkeerd gebruik kunnen er verstoppingen ontstaan. De kosten en schade tengevolge van de verstoppingen in de riolering door een verkeerd gebruik komen voor rekening van de eigenaar van het betreffende recreatieverblijf.
 2. Het is niet toegestaan om het hemelwater te laten afvoeren via de vuilwaterriolering.

Regels van orde
Artikel 8
  
 1. het is verboden om zonder schriftelijke toestemming pamfletten, nieuwsbrieven, enquetes of reclamemateriaal te verspreiden.
 2. Het is niet toegestaan op het park redevoeringen, vergaderingen, optochten of andere bijeenkomsten te organiseren.
 3. Het is niet toegestaan om op de kavels door middel van borden of affiches reclame te maken voor wat dan ook.
 4. Het wassen van auto’s is niet toegestaan.
 5. De op het park toegestane huisdieren mogen niet loslopen en dienen aangelijnd te worden uitgelaten op de daarvoor bestemde plaatsen.

Verhuur van de recreatieverblijven
Artikel 9           

            Gebruik door derden is slechts met schriftelijke toestemming van de directie toegestaan.

Noodgevallen
Artikel 10

Bij noodgevallen en storingen wordt u verzocht om direct contact op te nemen
met de receptie.

Gebruik zwembad
Artikel 11

            Iedere gebruiker van het zwembad dient de instructies van de badmeester op te volgen.

Niet voorziene gevallen
Artikel 12

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzien, beslist de directie.
Campinggasten zijn verplicht de aanwijzingen van het personeel strikt op te volgen.
De directie kan personen die zich misdragen of de campingregels niet naleven, de toegang tot het terrein ontzeggen.                                                                                                           
  

KAMPEERREGLEMENT CAMPING FORT-ORANJE